Média

Deník Právo upozorňuje na faksimile v Literární kavárně

"...Přinést si domů kopii knihy, jíž na světě existuje 20 výtisků, jako je tomu v případě Bible kutnohorské nebo zákoníku, jehož originál je uložen v archivu hlavního města a nikdy se nevystavuje, ovšem neznamená získat jen cennou, pěkně svázanou knihu....Faksimile přesně kopíruje nejen obsah, ale i řemeslné provedení a původní technologie, jako je například kování, ražba.... Téměř...

Celý článek

Unikátní tisky jsou k vidění a ke koupi v Praze

"Bible kutnohorská je druhou nejstarší úplnou tištěnou biblí na území Čech, pochází z roku 1489. Vznik knihy byl předznamenán soupeřením Prahy a Kutné Hory na konci 15. století..... Kniha zemského práva, městského práva a dalších práv je rozsáhlou příručkou středověkého zákonodárství užívaného v Čechách před husitskými bouřemi. Obsahuje širokou paletu řádů, nařízení a právních...

Celý článek

Politologický časopis píše o knize Mentální mapy, teritorialita a identita v evropském prostředí

Z recence uvádíme: "Recenzovaná publikace si klade za cíl představit vnímání Evropy a/či jejich (sou)částí v různých myšlenkových prostředích, tj. analyzovat prvky teritoriality, identity a vzájemné percepce promítající se do konstuování autostereotipních či heterostereotipních mentálních map v evropském prostředí. Jejich knihu proto můžeme číst jako příspěvek do aktuálních debat o...

Celý článek
Bulletin advokacie píše o knize Evropské právo

Bulletin advokacie píše o knize Evropské právo

Z recence uvádíme: "Recenzovaná publikace Evropské právo, zpracovaná pod edičním vedením profesora Karla Klímy širokým autorským kolektivem, je velmi logicky členěna a autoři zcela konsekventně sedují linii základních teoreticko-právních schémat, tj. především koncepci od obecného ke zvláštnímu. Jak bylo možno očekávat, začínají autoři definičním vymezením Evropské unie a unijního...

Celý článek

Auriga píše o knize Přehled římského práva soukromého ke státní souborné zkoušce

Z recence uvádíme: "Příručka obou pedagogů plzeňské právnické fakulty je stručným přehledem látky z předmětu římské právo, kterou musí studenti zvládnout, aby uspěli u první části státní zkoušky. Je třeba nejen konstatovat, že se jedná o velmi kvalitně zpracovanou učební pomůcku po obsahové stránce, ale také je třeba vyzdvihnout ne zcela tradiční grafické členění textu. To umožňuje...

Celý článek
Bulletin advokacie píše o knize Česko-německý právnický slovník

Bulletin advokacie píše o knize Česko-německý právnický slovník

Z recence uvádíme: "Recenzovaná publikace je moderní, vychází ze současné právnické literatury německy mluvících zemí, včetně rakouské a švýcarské. Slovník obsahuje právní terminologii ze všech hlavních oborů práva soukromého i veřejného, včetně práva evropského. V řadě případů jsou uváděny ekvivalenty rakouské a švýcarské němčiny. Jak autorka uvádí v Předmluvě, slovník obsahuje...

Celý článek

Komorní listy píší o výstavě faksimilií v Literární kavárně

Z článku uvádíme: "V pondělí 12. září 2011 byla v literární kavárně v budově Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze upořádána tisková konference, a to u příležitosti zahájení výstavy a prodeje faksimiliívýznamných českých historických publikací – Knihy starého zemského, městského a jiného práva království českého a Bible Kutnohorské. Akce se zúčastnili i prof. JUDr. Aleš...

Celý článek
Bulletin advokacie píše o knize Základy teorie veřejné správy

Bulletin advokacie píše o knize Základy teorie veřejné správy

Z recence uvádíme: "Autor v monografii komplexně pokrývá historické souvislosti až po nejaktuálnější témata současnosti. Text je rozdělen do čtyř částí. V první, nejrozsáhlejší z nich, autor rekapituluje evoluci veřejné správy, na to navazuje kapitolou, kde se zabývá vývojem správní vědy. Ve třetí části publikace zachycuje současné problémy veřejné správy a práva v evropském kontextu...

Celý článek
Bulletin advokacie píše o knize Ústavní soud Československé republiky a jeho osudy v letech 1920 - 1948

Bulletin advokacie píše o knize Ústavní soud Československé republiky a jeho osudy v letech 1920 - 1948

Z recence uvádíme: "...je nepochybně prvním uceleným českým vědeckým zpracováním historie Ústavního soudu od jeho vzniku do r. 1948. Monografie je rozdělena do sedmi hlavních kapitol. Text je psán systematicky, přehledně a čtivě, doplňují jej ukázky z pramenů, je - i s ohledem na časový záběr - "trvanlivý" s reálnou ambicí stát se na delší dobu prací základní. Okolnost, že byla...

Celý článek
Menu